Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Elektroniczne Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Lubaczowie pod adresem Strona systemu obsługi elektronicznej mieszkańców Miasta - eNależności.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-06.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-06-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Ostatni przegląd oświadczenia wykonano w dniu: 2021-02-21

Skróty klawiaturowe
Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):
TAB - przechodzenie pomiedzy poszczególnymi elementami na stronie, ENTER - uruchomienie wybranego elementu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magda Fusińska, iod [at] um.lubaczow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 881 312 315. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna
Budynek Urzędu Miejskiego w Lubaczowie zlokalizowany jest w centrum miasta, przy ul. Rynek 26. Jest to budynek dwupiętrowy w zabudowie zwartej. Do budynku prowadzą 2 wejścia: od ul. Rynek oraz od ul. Kazimierza Wielkiego. Do wejścia od ul. Rynek prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Do wejścia od ul. Kazimierza Wielkiego wyłącznie schody. Żadne z wejść nie jest  zabezpieczone bramkami, nie ma obszarów kontroli. W budynku nie ma windy w związku z czym dostępność korytarzy na piętrze jest utrudniona dla osób na wózkach. Na korytarzu na parterze znajdują się schody, co również stanowi barierę dla niepełnosprawnych. Na parkingu przed budynkiem urzędu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, nie ma również pochylni, platform i pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na chwilę obecną w urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.